ภาพกิจกรรม

จำนวนผู้เข้าชม

099122
วันนี้
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
ทั้งหมด
216
2813
3697
99122

Your IP: 171.7.238.161
Server Time: 2018-12-15 23:40:07

 (。◕‿◕。) กลุ่มพัฒนาระบบการทดสอบ ยินดีต้อนรับ (。◕‿◕。)

 

 


ผลการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 ระดับจังหวัด

ผังการออกข้อสอบ (ฉบับปรับปรุงใช้ 2/61)

สำรวจสถานศึกษาที่มีความพร้อมในการแต่งตั้งศูนย์ทดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Exam)

การเพิ่มจำนวนผู้เข้าสอบและพัฒนาระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบปลายภาคเรียนของสถานศึกษาในสังกัด กศน.

การส่งจำนวนแบบทดสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

การดำเนินการจัดสอบเทียบระดับการศึกษามิติความรุ้ความคิด ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 61

รายงานข้อมูลผู้เทียบระดับการศึกษามิติความรู้ความคิด ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 61

การสร้างข้อสอบ บรรณาธิการ และจัดชุดแบบทดสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปี 2561 หลักสูตร 51

ติดตามผลการดำเนินการจัดสอบการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Exam)

แผนกำหนดการจัดส่งแบบทดสอบ 1-61

แบบรายงานจำนวนผู้เข้าสอบการประเมินเทียบระดับการศึกษามิติความรู้ความคิด ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561

ประชุมชี้แจงดำเนินการจัดสอบฯ หลักสูตร 51 ภาคเรียนที่ 1 ปี 61 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Exam)

มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

แต่งตั้งสถานศึกษาให้ทำหน้าที่ศูนย์ทดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Exam)

การดำเนินการจัดสอบเทียบระดับการศึกษามิติความรู้ความคิด ครั้งที่ 1 ปี 61

การเพิ่มจำนวนผู้เข้าสอบ และพัฒนาระดับผลสัมฤทธิ์การทดสอบปลายภาคเรียนที่ 1/61 หลักสูตร 51

การส่งข้อมูลจำนวนข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

รายงานข้อมูลผู้เทียบระดับมิติความรู้ความคิด ภาคเรียนที่ 1 ปี 61

ติดตามผลการจัดสอบ E-Exam หลักสูตร 51 ภาคเรียนที่ 2 ปี 60

การจัดพิมพ์และจัดส่งแบบทดสอบปลายภาค 2 ปี 60 หลักสูตร51 ภาคภาษาไทย และภาคภาษาอังกฤษ

การวัดและประเมินผลรายวิชาประวัติศาสตร์ชาติไทยและรายวิชาลูกเสือสามัญ กศน.หลักสูตร 51

การส่งข้อมูลจำนวนข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปี 60 หลักสูตร 51

รายงานข้อมูลเทียบระดับการศึกษามิติความรู้ความคิด ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

แนวปฏิบัติในการทดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

แบบติดตามการดำเนินการจัดสอบ E-Exam ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

ผังรายวิชาการเรียนรู้สู้ภัยธรรมชาติ และ ผังวัสดุศาตร์

การดำเนินการจัดสอบเทียบระดับการศึกษามิติความรู้ความคิด ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2560

สำรวจรายชื่อสถานศึกษาที่จัดการศึกษาหลักสูตร ปวช.สำหรับกลุ่มเป้าหมายนอกระบบ เพื่อเตรียมการส่งข้อมูลรายชื่อนักศึกษา ปวช.ที่จะเข้ารับการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านอาชีวศึกษา(V-NET)

เนื้อหาและจำนวนข้อของการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ ด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ทั้ง 3 ระดับ

รายวิชาที่ปรับผังใหม่จาก 30 เป็น 40 ข้อ

ขยายเวลาการดำเนินการลงทะเบียนการประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคทฤษฎี ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2560

ขยายเวลาการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(E-Exam) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

แจ้งแนวทางการดำเนินการจัดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปี 59 หลักสูตร 51

ดำเนินการจัดสอบเทียบระดับการศึกษามิติความรู้ความคิด ครั้งที่ 2 ปี 59

การจัดพิมพ์และจัดส่งแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปี 59 หลักสูตร 51 ภาคภาษาไทย และภาษาอังกฤษ

เกณฑ์ตัวชี้วัดระดับคะแนนเฉลี่ยผลการสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบ (์N-NET) ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

รายงานความพร้อมในการติดตั้งระบบการทดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Exam)

การส่งข้อมูลจำนวนข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559 หลักสูตร 2551

เอกสาร การประชุมชี้แจงการทดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Exam)

ขยายเวลาการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติด้วยเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ (Exam) ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

ส่งข้อมูลคะแนนสอบการประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2559

แจ้งเตรียมความพร้อมในการติดตั้งระบบการทดสอบด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์

แจ้งกำหนดการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติด้วยเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ (E-Exam)

แจ้งแนวทางการดำเนินการจัดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปี 59 หลักสูตร 51

เปลี่ยนแปลงกำหนดการรับ-ส่งต้นฉบับเครื่องมือการประเมินเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ความคิด ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2559

ซักซ้อมความเข้าใจแนวปฏิบัติในการประเมินผลระหว่างภาคเรียน หลักสูตร 51

การดำเนินการจัดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน 1/59 หลักสูตร 2551

แนวทางการดำเนินงานจัดสอบเทียบระดับการศึกษา มิติความรู้ ความคิด

การดำเนินการสอบเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 2 ปี 2559

การส่งข้อมูลจำนวนข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 หลักสูตรการศึกษาอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

ผังรายวิชาการใช้พลังงานไฟฟ้าในชีวิตประจำวัน และ รายวิชาการเงิน

ตรวจสอบการลงทะเบียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

แจ้งกำหนดการสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

มาตรการดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณสนามสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน

การดำเนินการจัดสอบประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ครั้งที่ 1 ปี 59

แจ้งปฏิทินและแนวทางการดำเนินงานการจัดสอบประเมินเทียบระดับการศึกษามิติความรู้ความคิด ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2558

จัดพิมพ์และจัดส่งแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 หลักสูตร 51 ภาคภาษาไทยและ ภาษาอังกฤษ

แนวทางการดำเนินงานจัดสอบเทียบระดับการศึกษามิติความรู้ ความคิด

ผังการออกข้อสอบ 5 สาระ

ส่งข้อมูลจำนวนข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 หลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

ผลสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน 1/2561 หลักสูตร 2551 [ค่าY]

กำหนดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติด้านการศึกษานอกระบบโรงเรียน (N-NET) ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561

แจ้งกำหนดการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปี 2561

การดำเนินการสอบ หลักสูตร 51 ภาคเรียนที่ 1 ปี 61 (E-Exam)

การประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคทฤษฎี ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2561

ผลสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน 2/2560 หลักสูตร 2551 [ค่าY]

แจ้งกำหนดการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปี 2561

ขยายเวลาการจัดสอบ E-Exam ภาคเรียนที่ 2 ปี 60

แจ้งกำหนดการประเมินเทียบระดับการศึกษา ประจำปีการศึกษา 61

การดำเนินการสอบ หลักสูตร 51 ภาคเรียนที่ 2 ปี 60 (E-Exam)

แจ้งกำหนดการจัดสอบการประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐานภาคทฤษฎี ปี2561

ผลสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน 1/2560 หลักสูตร 2551 [ค่าY]

แจ้งกำหนดการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน 2 ปี 60 ภาคภาษาอังกฤษ

กำหนดการสอบ N-NET ครั้งที่ 2 ปี 60

แจ้งกำหนดการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560

ผลสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน 2/2559 หลักสูตร 2551 [ค่าY]

แจ้งกำหนดการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการประเมินเทียบระดับการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

การดำเนินการสอบการเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคทฤษฎี ครั้งที่ 1/60 และ ครั้งที่ 2/60

ผลสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน 1/2559 หลักสูตร 2551 [ค่าY]

แจ้งกำหนดการสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

ผลสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน 2/2558 หลักสูตร 2551 [ค่าY]

แจ้งเปลี่ยนแปลงรายละเอียดตารางสอบปลายภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติมรายวิชาบังคับ)

ผลสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน 1/2558 หลักสูตร 2551 [ค่าY]

แจ้งกำหนดการประเมินเทียบระดับการศึกษา ปีการศึกษา 2558

ผลสอบวัดผลสัมฤทธิ์ปลายภาคเรียน 2/2557 หลักสูตร 2551 [ค่าY]

แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2559

แจ้งกำหนดการประเมินเทียบระดับการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559

เปลี่ยนแปลง กำหนดสอบปลายภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558

ประกาศผลสอบการประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคทฤษฎี ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561

ประกาศผลสอบการประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคทฤษฎี ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2559

ประกาศเลขที่นั่งสอบการประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐานครั้งที่ 2/2559

ประกาศผลสอบการประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐาน ภาคทฤษฎี ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2559

ประกาศเลขที่นั่งสอบการประเมินเทียบระดับการศึกษาในระดับสูงสุดของการศึกษาขั้นพื้นฐานครั้งที่ 1 ปี 2559

ประกาศผลสอบ ครั้งที่ 1 ปี 2/2558 ภาคทฤษฏี